Ronstan Two-Speed Mainsheets

Ronstan

Ronstan Two-Speed Mainsheets
Product No. Sheave Diameter Load Limit Weight Line Size
RF72700 50+75mmmm 800
(1760lbs)
1415g
(49.9oz)
10mm
(3/8in.)
RF72900 50+75mmmm 1100
(2430lbs)
1535g
(53.8oz)
10mm
(3/8in.)
Ronstan Two-Speed Mainsheet System Components
Product No. Sheave Diameter Load Limit Weight WIre Size
RF70300 75mm 1250kg
(2760lbs)
632g
(22.3oz)
10mm
(3/8in.)
RF72130 75mm 420kg
(930lbs)
455g
(16oz)
10mm
(3/8in.)
RF72330 75mm 685kg
(1510lbs)
790
(27.9oz)
10mm
(3/8in.)
RF72700B 50+75mm 800kg
(1760lbs)
855
(30.2oz)
10mm
(3/8in.)
RF72700T 50+75mm 800kg
(1760lbs)
560
(19.8oz)
10mm
(3/8in.)
RF72900B 50+75mm 1100kg
(2430lbs)
575g
(33.9oz)
10mm
(3/8in.)